David Svoboda

David Svoboda: Ohne Titel          

David Svoboda, Ohne Titel, Kunsthalle Osnabrück, 2015 (Detail). Courtesy /Foto: David Svoboda